Tag » Erasmus » Pagina 2

Nothing is worse than not to try to gain an understanding of every kind of human feeling and human sensation and human life

Really nothing is worse during this esoteric progress than not to try to gain an understanding of every kind of human feeling and human sensation and human life. 322 altre parole

Anthroposophy

Letters to Spring (in the Netherlands)

Dear Spring,

2nd of February 2018,

Yesterday I officially moved into my new apartment, in my new college, in a new town and in a new country. 463 altre parole

Writing & Journalism

Семинар во рамките на проектот „Одлив на интелигенција, прилив на интелигенција+ циркуларна миграција“

Во периодот од 15-19 Јануари 2018 година во Нирнберг, Германија, претставници на ВЦС присуствуваа на семинар во рамките на проектот „Одлив на интелигенција, прилив на интелигенција+циркуларна миграција“ имплементиран од стратешкиот партнер од Германија МЕМОС. Овој семинар беше третата мобилна активност во рамките на проектот под истиот назив и активноста собра заедно 14 младински работници/лидери од Македонија, Германија, Хрватска, Србија и Босна и Херцеговина. Главната тема на целиот проект беше да се започне дискусија за предметот на миграција, имиграција, емиграција како и одливот и приливот на интелигенција, теми кои се од големо значење пегионот на ЈИЕ. Проектот е на грант на германската Национална агенција, авторизирана за имплементација на Еразмус Плус програмата, подржана од Европската Комисија.

Семинарот имаше за цел да ги сумира насобеаните инфомации преку имплементацијата на првите 2 активности, студиска посета во Македонија и тренинг курс во Босна и да се поднесе извештај за проблемитекои беа опфатени. За време на петдневниот престој во Нирнберг учесниците, помеѓу останатото имаа можност да ги слушнат гостите-говорници од германската агенција за вработување, германската стопанска комора и индустрија, одделот за млади на градот Нирнберг, едукатори ос Еразмус Плус програмата и други субјекти како и да го посетат младинскиот центар сместен во Нирнберг и околината. На последниот ден на семинарот ја имавме можноста да присуствуваме на конференција во Собранието на градот Нирнберг, пречекани од Советникот за млади и семејство и локалниот младински советник. На последната конференција имавме можност да дискутираме за понатамошно продлабочување помеѓу двата збратимени градови: Скопје и Нирнберг.

Волонтерскиот Центар Скопје изразува задоволство од активното учество на овој проект и се надеваме дека ќе ја продолжиме нашата соработка со стратешките партнери од Германија како и дека соработката помеѓу двата сетрински града, Скопје и Нирнберг ќе биде плодна во наредниот период.

Ѓоко Вукановски

VCS

Seminar within the project “Brain Drain, Brain Gain + Circular migration”

In the period 15-19 of January 2018, in Nurnberg, Germany,representatives from VCS attended the seminar within the project “Brain Drain, Brain Gain + Circular migration”, implemented by the strategic partner from Germany, MEMOS. 302 altre parole

VCS

Reading the first story!

After the Carnival holidays, the students in Portugal were so excited to see the present Bolota had brought back from the Netherlands- a brand new  picturebook, based on our first story, Zep’s Monster Party. 14 altre parole

Erasmus+