Tag » Idv

JosCarl/Playing favourites

Tác giả gốc: omlifes

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/24076081

Category: M/M

Relationship: Joseph Desaulnier/Aesop Carl

Summary:

“Be quiet, okay? I’ll be back later, mon chérie!” The photographer exclaimed before he ran off to go down the other survivors. 1.967 altre parole

英國簽證申請UKVCAS IDV App使用心得

Apple IOS載點:App store國家設定請設定為『英國』後,才能找到這個App。
Android載點
UKVCAS官方FAQ

由於疫情大幅影響英國境內申請簽證的速度,外包收件單位UKVCASSopra Steria)推出UKVCAS IDV App,符合Biometrics reuse資格的申請人毋需前往簽證中心,在收到邀請email後下載App,登入完成拍照動作後即可送件,也可拍照上傳文件,目前為免費下載免費使用。

目前符合Biometrics reuse資格者,為過去五年內壓過指紋的成人申請者及過去兩年內壓過指紋的未成年申請者。

官方教學影片

使用介紹(請見最下圖)

  1. 打開App後,用UKVCAS的帳號密碼登入(未收到邀請者會顯示無法登入)。
  2. 如果已經將文件上傳UKVCAS網站者,登入App後會看到已經上傳的文件都在上面了。也可以透過手機拍照、雲端硬碟上傳。
  3. 防呆機制:Mandatory documents以及拍照驗證(拍大頭照+護照相片頁)必須都要完成,最下面的Submit鍵才會呈現紅色後,申請人才能按下送出申請。
  4. 拍照功能:拍照處會顯示紅色虛線的大頭框及眼睛對準處,只要對準拍照即可,下方也會出現提示,提醒申請人是否頭部在正確位置,背景請挑選素色簡單的淡色背景,面部不要有陰影,眼睛直視鏡頭。拍照完成後,可以命名該檔案,但不會出現在文件清單中,只會在拍照頁面上顯示Complete。護照相片頁拍照可上傳手機內的照片,也可直接用App拍照。
  5. 完成送件後,Submit鍵上方會出現送件成功的說明,不會有郵件通知,也無法追蹤送件進度。送件之後不能再修改,只能Submit一次,但仍可登入查看文件清單。

英國

What to do with extra funds for a dividend portfolio?

Episode 2: Growing a Dividend Portfolio

Every $1K

Currently my dividend portfolio earns 4% in dividends every year. That means that for every $1,000 invested in the portfolio, those companies in my portfolio will pay me $40 each year just for owning their stocks. 699 altre parole

Net Worth

[ONESHOT] CALLA LILY (JOSÉ)

Thiết lập câu chuyện: José sau khi bị quân địch làm đắm tàu đã trôi dạt vào một hòn đảo nhỏ của Đức. Ở đây anh gặp Heidi và được cô cứu sống và 2 người đem lòng yêu nhau. 1.632 altre parole

First Officer